japanese
HOME>教育研究生部

教育研究生部


教育研究生部由学校教育,残疾儿童教育和学科教育三个专业领域所组成.


    专攻领域   专修课程
教育研究生部 - 学校教育 - 学校教育
        信息科学与教育
        环境教育
  - 残疾儿童教育 - 残疾儿童教育
  - 学科教育 - 日语
      - 自然科学
- 健康体育教育
- 家政学
- 社会学
- 音乐
- 技能
- 英语
- 数学
- 美术